Des Websäit ass an der Entwecklung!
Bei Froen mëllt iech einfach um info@amicale-cisea.lu !

Wann dir eis en Don machen wëllt, kënnt dir dat gaeren iwwer folgend Konten man :

BCEE : LU89 0019 5000 0499 5000

BIL : LU42 0021 1742 3964 1100

CCPL : LU18 1111 0235 0228 0000